A pilgrim at Shah-i-Zhinda, Samarkand

A pilgrim at Shah-i-Zhinda, Samarkand